Absence a její omlouvání

01.08.2017 18:59

Před předem známou absencí dítěte je povinnost rodiče omluvit ji ještě před jejím započetím. Chybí-li žák ze zdravotních důvodů, je nutné to oznámit třídnímu učiteli osobně, telefonicky nebo písemně nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Omluvenku absence píše rodič do omluvného listu v papírové ŽK, žák jí musí předložit třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Třídní učitel může v odůvodněných případech ("skryté záškoláctví") a poradě s vedením školy požadovat vyjádření lékaře k absenci žáka. Prohlídka u lékaře nemusí být důvodem v celodenní absenci - v době vyučování navštěvují žáci lékaře pouze v nezbytném případě. Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, musí třídnímu učiteli, popř. učiteli příslušné hodiny předložit písemnou žádost. Děti ze šestého ročníku nesmí odcházet ze školy samy, musí si je převzít zákonný zástupce.